Voorwaarden

In onze algemene voorwaarden lees je alles over de manier waarop wij met elkaar omgaan. 

Alfonsus Gym, 1 januari ’19

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (betreffende o.a. alle sportactiviteiten) tussen Alfonsus Gym (gevestigd aan de Uraniumweg 25, 3812 RJ Amersfoort, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 68197845) en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten/diensten van Alfonsus Gym als zijnde lid, strippenkaarthouder of ”next level” afnemer.
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Lidmaatschap

 1. Alle abonnementsvormen hebben een lidmaatschapsperiode van minimaal drie maanden en worden na deze overeengekomen periode voor onbepaalde tijd voortgezet. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen in persoon bij de balie in de gym. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Alfonsus Gym het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
 2. Bij inschrijving ben je verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen. Bij het inschrijven van een minderjarige dient een geldige legitimatie van de ouder/verzorger getoond te worden. De ouder/verzorger blijft ten allen tijde de verantwoording houden over de minderjarige.
 3. Voor de eerste training bij Alfonsus Gym ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Alfonsus Gym-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Alfonsus Gym-pas krijgt een deelnemer toegang tot Alfonsus Gym.
 4. Jongeren onder de 18 jaar, die in bezit zijn van een Alfonsus Gym-pas, kunnen op beoordeling/aanwijzing van Alfonsus Gym eventueel uitsluitend toegang tot Alfonsus Gym verkrijgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar of ouder.
 5. Het lid blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Alfonsus Gym-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Alfonsus Gym-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van €5,00 worden verkregen.
 7. Het lidmaatschap kan niet tijdelijk worden stopgezet, behoudens:
  indien door medische redenen (en indien een doktersverklaring overhandigd kan worden) langdurig niet kan/mag worden gesport kan het abonnement gedurende maximaal twee maanden geblokkeerd worden (bij zwangerschap: maximaal zes maanden). Je kunt weer gebruik maken van de faciliteiten zodra jouw contributie voor de betreffende maand door ons ontvangen is. Na de maximale periode van twee maanden (bij zwangerschap: maximaal zes maanden) zal het reguliere lidmaatschap zonder verdere notificatie weer geactiveerd worden.
 8. De slaapstand/blokkering moet vóór de 25e van de maand middels een e-mail of in persoon gemeld te worden aan Alfonsus Gym. De blokkade gaat in op de eerste dag van de daaropvolgende maand. In de maand(en) van blokkade kun je geen gebruik maken van onze faciliteiten. Deze uitzonderingen kunnen niet achteraf worden aangevraagd.

Artikel 3: Contributie en overige bedragen

 1. Bij inschrijving betaalt men de eenmalige inschrijfkosten van €10,00 plus de contributie van de afgesproken abonnementsvorm aan de balie per pin/contant.
 2. De contributie is verschuldigd tot het einde van het lidmaatschap.
 3. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. Alfonsus Gym behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele prijsverhogingen worden door Alfonsus Gym twee weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen vier weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. De mogelijkheid tot ontbinding is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS- prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding.
 4. Overige (inschrijf)bedragen voor speciale work- outs, personal training, cursussen en dergelijke dienen apart betaald te worden.
 5. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor – of achteraf geen rechten ontleend worden. 
 6. Indien verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen, na de nieuwe ingangstermijn, zijn voldaan, wordt het lid voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,00, zijn voor rekening van het lid.
 7. De Alfonsus Gym-pas kan worden geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Alfonsus Gym worden geweigerd. Alfonsus Gym is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 4: Opzegging

 1. Men kan het abonnement een maand voor de eerst volgende verlengingsdatum opzeggen van het lidmaatschap. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (en derhalve niet mondeling) worden opgezegd door middel van een brief per post of per e-mail, waarbij de datum van ontvangst door Alfonsus Gym bepalend is. Opzegging dient te worden voorzien van naam, e-mailadres en datering.
 2. Wanneer het lidmaatschap is opgezegd, dienen bij her-inschrijving opnieuw administratiekosten betaald te worden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Alfonsus Gym kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen lichamelijk letsel. 
 2. Alfonsus Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
 3. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Alfonsus Gym, is geheel voor eigen risico van het lid.
 4. Alfonsus Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 5. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 6. Tevens zal het lid Alfonsus Gym vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 7. Alfonsus Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van Alfonsus Gym.

Artikel 6: Verplichtingen van het lid

 1. Het lid houdt zich aan de door Alfonsus Gym gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. Het lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Alfonsus Gym en er zorg voor te dragen dat de van belang zijnde medische gegevens of beperkingen bij Alfonsus Gym bekend zijn. U dient tevens begeleiders daarvan op de hoogte te stellen. Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie.
 3. Het lid dient de aanwijzingen van Alfonsus Gym c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Alfonsus Gym kenbaar te maken, zodat Alfonsus Gym uitleg kan geven.
 4. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is het lid niet toegestaan te roken in de door Alfonsus Gym beschikbaar gestelde fitnessruimtes en alle overige ruimtes.
 6. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Alfonsus Gym mede te delen.

Artikel 7. Feestdagen en vakanties

 1. Alfonsus Gym behoudt zich het recht voor om een dag per week gesloten te zijn. Alfonsus Gym is gesloten op officiële feestdagen en beperkt open in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar.
 2. Tijdens de decembermaand wordt een aangepast rooster gehanteerd.
 3. Gedurende de zomervakantie van de basisscholen geldt er een aangepast lesaanbod.
 4. Tijdens de vakantieperiodes en/of periodes met aangepast lesaanbod gelden de normale contributiebedragen.
 5. Alfonsus Gym behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten wegen herstel- en/of verbouwingswerkzaamheden met een maximum van 14 dagen per jaar (exclusief feestdagen), zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.

Artikel 8: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Alfonsus Gym en hiernaar te handelen dan wel zich eraan te houden.
 2. Zonder pas heeft men geen toegang tot Alfonsus Gym. In geval van vermissing of beschadiging van uw pas dient tegen betaling van €5,00 een nieuwe pas aangeschaft te worden. Indien een beschadigde pas langer dan twaalf maanden in bezit is, dan is een nieuwe pas kosteloos.
 3. In verband met de hygiëne voor uzelf, maar zeker ook voor anderen, is het verplicht om tijdens het trainen op de apparaten een handdoek c.q. badhanddoek te gebruiken. 
 4. In alle sportruimten dient zaalschoeisel gedragen te worden dat niet afgeeft op de vloer en waarmee niet buiten is gelopen, met uitzondering van de DOJO waar het uitdrukkelijk in zijn geheel niet is toegestaan om schoeisel te dragen!
 5. Bij Alfonsus Gym is correcte kleding verplicht. Daarom is gescheurde of onwelriekende kleding niet toegestaan.
 6. Vóór het verlaten van het gebruikte trainingsapparaat moet dit schoongemaakt worden, zodat het zonder transpiratievocht door andere leden weer schoon gebruikt kan worden. Na uw training dient u losse onderdelen weer terug op hun plaats te leggen.
 7. Alfonsus Gym behoudt zich het recht voor, bij ernstige – of herhaaldelijke schending van de huisregels of bij ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
 8. Binnen Alfonsus Gym mag niet worden gerookt. Uiteraard zijn alcohol, drugs en doping ook niet toegestaan.
 9. Leden van Alfonsus Gym dienen zich niet te begeven achter de bar/balie/receptie.
 10. Bij de bar/balie/receptie van Alfonsus Gym is geen zelfservice van toepassing voor wat betreft de verkoop van producten en gebruik van faciliteiten.
 11. Let op de sluitingstijden van Alfonsus Gym. 
 12. Alfonsus Gym kan naast de in deze algemene voorwaarden genoemde huisregels aanvullende huisregels vaststellen, die onmiddellijk na bekendmaking van toepassing zijn.
 13. De algemene voorwaarden en de huisregels van Alfonsus Gym staan op de website van Alfonsus Gym en zijn bij de receptie van Alfonsus Gym op te vragen.

Artikel 9: Trainingstijden/-programma’s

 1. Alfonsus Gym behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, die aangeboden worden door Alfonsus Gym, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Alfonsus Gym gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 10: Persoonsgegevens

 1. Alfonsus Gym verwerkt de persoonsgegevens van het lid ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Alfonsus Gym kan het lid per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien het lid dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Alfonsus Gym door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Alfonsus Gym zijn opgenomen. Alfonsus Gym en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. Het lid kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
 4. In de privacy verklaring is verder omschreven hoe er met persoonsgegevens om wordt gegaan.

Artikel 11: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Alfonsus Gym aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alfonsus Gym behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden door Alfonsus Gym twee weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt. Indien een wijzigingen plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen vier weken na de bekendmaking te ontbinden.
 3. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Alfonsus Gym, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Alfonsus Gym is gevestigd.
 4. Door zijn inschrijving en ondertekening verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Alfonsus Gym te accepteren.